Struktuurimuudatused Pärnu Raeküla Koolis

Projekt “Struktuurimuudatused Pärnu Raeküla Koolis” oli üks etapp pikemast muutuste ja muudatuste juhtimise protsessist.

Pärnu Raeküla Kooli jaoks oli see uuenduslik projekt. Viimased 25 aastat on kooli juhitud samadel alustel, kuid ühiskond on muutunud ja seetõttu ka ootused koolile.

Meie projekt oli väga selgete eesmärkidega. Selleks, et eemärke saavutada, olime välja töötanud väga selge tegevuskava, mis oli koostatud selliselt, et kõik tegevused toetaksid eesmärkide saavutamist ning kõik olulised sihtgrupid oleksid erinevates vajalikes tegevustes kaasatud ja omaksid oma etapis kindlat vastutust.

Projekt oli jaotatud kuueks erinevaks alategevuseks:

1. Olemasolevate ametikohtade ja tööülesannete kaardistamine.

2. Koolitus-seminar muutuste juhtimisest Pärnu Raeküla Koolis “Kooli maine-loomine, hoidmine ja arendamine”. Koolitus oli seminari vormis, kus oli planeeritud hästi palju grupitööd erinevates gruppides ja ühiseid arutelusid. See andis võimaluse igaühel oma mõtteid jagada teiste kolleegidega erinevates töögruppides.

IMG_4039IMG_4043

3. Personaalne kootsing (direktor, õppealajuhataja, direktori asetäitja majandustöö alal, direktori asetäitja noorsootööalal – huvijuht, arendusjuht, sekretär, raamatukoguhoidja, õpetaja – juhtkonna liige (klassiõpetaja), õpetaja – haridustehnoloogi ülesannetes). Personaalse kootsingu käigus sai iga muutust juhtiv töötaja personaalset nõustamist, kus ta analüüsis oma tehtavat tööd, seadis uusi eesmärke ning lähtuvalt oma seatud eesmärkidest hakkas fokusseeritumalt tööle.

4. Parimate praktikatega tutvumine teistes Eesti koolides (Gustav Adolfi Gümnaasium, Tartu Raatuse Kool, Kuressaare Gümnaasium). Ümarlaudades juhtkondadega toimus arutelu meid huvitavatel teemadel (küsimused olid koolidele varasemalt ette saadetud ja lähtuvalt sellest osalesid ümarlaudades antud teemade eest koolis vastutavad töötajad). Kohtudes teiste koolide juhtidega ja nende meeskonnaga, oli hea võrrelda meie kooli olemasolevat struktuuri ja nende toimivat struktuuri, mis on meil ühist, mis on meil hetkel teisiti.

5. Struktuurimuudatuste läbiviimine Pärnu Raeküla Koolis. Struktuurimuudatused olid eelkõige tingitud kooli arenguvajadustest, mis omakorda on tingitud muutunud õpikäsitusest ja vajadusest suurendada õpilaste vastutust ja õpimotivatsiooni.

6. Struktuurimuudatustega tööle asumine. Uuest õppeaastast asuti tööle muutunud juhtimisstruktuuriga. Uus ametikohtade struktuur on järgmine:

 • Direktor;
 • Õppealajuhataja ametikohta muutunud struktuuris enam ei ole, vaid tööd jätkavad:
  • Õppekava arendusjuht;
  • Hariduslike erivajadustega õpilaste töö koordinaator (andekad õpilased);
  • Hariduslike erivajadustega õpilaste töö koordinaator;
 • Arendusjuht;
 • Raamatukoguhoidja (töökoormust vähendati ja osad tööülesanded delegeeriti majandusjuhatajale);
 • Sekretär;
 • Direktori asetäitja majanduse alal- majandusjuhataja;
 • Direktori asetäitja noorsootöö alal-huvijuht.

Projekti elluviimist toetas:

Advertisements